NIEUWS


Nieuw EPC vanaf 2019

Geplaatst 9 sep. 2018 09:34 door Bart Van Caelenberg

Vanaf 1 januari 2019 ziet het EPC er anders uit, onder meer door een energielabel en meer concrete aanbevelingen. Gelijktijdig gaat op 1 januari 2019 ook een aangepast inspectieprotocol met bijhorende certificatiesoftware in voege

Nieuw Inspectieprotocol 2017

Geplaatst 13 dec. 2016 00:25 door Bart Van Caelenberg   [ 14 mei 2017 04:09 bijgewerkt ]

Vanaf 01 juli 2017 worden er aanpassingen doorgevoerd bij de opmaak van EPC's:

- Het inspectieprotocol (het stappenplan dat de energiedeskundige moet volgen) wordt aangepast. het bepalen van de bruikbare vloeroppervlakte en het beschermd volume wijzigt. Naast de reeds gekende opdeling in ruimteclusters komt er een cluster 'niet verwarmde delen' bij. Ook wordt de energiedeskundige verplicht om gedetailleerder te werken (opzoeken U en R-waarden, deellastrendementen verwarmingsketels, bij koeling exact volume bepalen, ...)
- De software met de rekenmethodiek zal enkele wijzigingen ondergaan. waardoor een oud EPC van eenzelfde woning niet noodzakelijk dezelfde score zal hebben met de nieuwe rekenmethode
- Wooneenheden zonder verwarming zullen ook over een EPC moeten beschikken,
- Iedere energiedeskundige type A zal in de loop van 2017, zes uur permanente vorming moeten volgen.

Woningpas

Geplaatst 16 okt. 2016 02:16 door Bart Van Caelenberg   [ 13 mei 2017 11:32 bijgewerkt ]

De digitale woningpas is een digitaal dossier, waarin alle gegevens van een gebouw gebundeld worden. Dit kan worden geraadpleegd door de eigenaar (of personen met een volmacht).

De woningpas is een instrument om de gebruiker (eigenaar/koper/huurder) inzicht te bieden in alle energetische aspecten, de evolutie naar de lange-termijndoelstelling en op termijn andere gebouwaspecten van zijn woning.
Het doel is om de woningpas niet enkel te koppelen aan verplichtingen, maar ook een meerwaarde te geven aan de woningeigenaar. De woningpas is een digitale kluis en is voor de gebruiker een gepersonaliseerde leidraad voor alle voorbije en toekomstige werken. Het is een internetportaal dat de eigenaar inzicht verschaft in het bouw- of renovatieproces. Alle gevegens / historiek van een gebouw moet dan eenvoudig raadpleegbaar zijn.

Er is sprake van een gefaseerde invoer. Op de planning staat een eerste release ingepland rond halfweg 2018. Dit zou dan een ‘light’ versie zijn. Tegen halfweg 2019 wordt dit verder uitgebreid en spreekt met van een ‘medium’ versie. In 2020 wordt deze opnieuw aangevuld tot de ‘full’ versie. In 2021 wordt ook de rapportering van het renovatiepact toegevoegd, deze versie zou dan “Woningpas 2.0” heten.

Volgende documenten / gegevens zouden in de woningpas terug gevonden worden
Renovatieadvies en EPC+
Bouwplannen
Stavingsstukken van gebruikte materialen, facturen, 
Premies
Rapportering renovatiepact
Digitale attesten (KEI, rioolkeuring, waterkeuring, gaskeuring, ....)
Gegevens over de bodem en ondergrond
Asbestinventaris
Gegevens over ketel, airco en ventilatie
                                                           EPB, EPC attesten, Post Interventie Dossier
...

Wat mag u in 2016 verwachten ?

Geplaatst 23 dec. 2015 08:51 door Bart Van Caelenberg   [ 23 dec. 2015 08:52 bijgewerkt ]

In haar beleidsbrief Energie 2015-2016 gaf Vlaams minister Annemie Turtelboom aan dat de kwaliteit en de advieswaarde van het EPC voor residentiële gebouwen en de opleiding en vorming van energiedeskundigen blijvende aandachtspunten zijn.
In 2015 werd samen met de onderwijsadministratie en de voornaamste stakeholders gewerkt aan de opmaak van een beroepskwalificatiedossier voor energiedeskundigen type A. Dit dossier beschrijft onder meer de competenties waarover de energiedeskundige moet beschikken om zijn beroep te kunnen uitoefenen. Naar verwachting zal dit traject in het voorjaar van 2016 afgerond zijn. Naar analogie met de EPB-regelgeving, zal in 2016 de permanente vorming voor energiedeskundigen worden uitgewerkt. De invoering ervan wordt gepland op 1 januari 2017.

In het najaar van 2015 werd een overleg opgestart met OVED, actieve energiedeskundigen, opleidingsinstellingen en andere betrokken organisaties over de nodige aanpassingen aan het inspectieprotocol. In eerste instantie werden de bewijsstukken geëvalueerd die gebruikt mogen worden voor de opmaak van het EPC. In 2016 zal het overleg over de aanpassingen van het inspectieprotocol worden verdergezet. In het voorjaar van 2016 zal aan alle energiedeskundigen de mogelijkheid worden geboden om verbeterpunten aan het inspectieprotocol door te geven. Op basis van de inventaris van probleempunten zal het inspectieprotocol in de loop van 2016 worden aangepast.

De kwaliteitscontroles zullen ook in 2016 worden verdergezet.

In 2015 werden ook belangrijke stappen gezet voor het EPC voor niet-residentiële gebouwen. De rekenmethodiek en het inspectieprotocol werden uitgetest en bijgestuurd op basis van pilootprojecten. Voor 2016 staat de start van de softwareontwikkeling op het programma. Ook de vorm en de inhoud van het EPC voor niet-residentiële gebouwen zullen in overleg met de gebruikers worden vastgelegd.

De Vlaamse regering wil één attest invoeren voor al wie een woning bouwt, verbouwt of verkoopt.

Geplaatst 13 mrt. 2015 05:01 door Bart Van Caelenberg   [ 13 mrt. 2015 05:02 bijgewerkt ]

De Vlaamse regering wil één attest invoeren voor al wie een woning bouwt, verbouwt of verkoopt. Nu is daar vaak een hele stapel attesten voor nodig. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege en minister van Energie Annemie Turtelboom willen die papierberg aanpakken en de bestaande attesten bundelen in één digitaal attest. Er komt nu eerst grondig overleg, in 2016 worden de regels aangepast.

Wie zijn woning (ver)bouwt of verkoopt moet rekening houden met een resem attesten, gaande van attesten voor de stookolietank tot de centrale verwarming en de drinkwaterinstallatie. Vandaag is het mogelijk dat je tot vijf attesten van de Vlaamse overheid nodig hebt om te bouwen of te renoveren. Wanneer je je huis wil verkopen, kan dit oplopen tot acht attesten.

Ministers Schauvliege en Turtelboom willen die adminstratieve last verminderen. Zij willen de verschillende attesten herleiden tot één attest. Het moet ook duidelijker en sneller. Nu zijn de attesten vaak technisch opgesteld en duurt het soms maanden om alle nodige papieren te verzamelen.

Er komt nu een breed overleg over de plannen. Bedoeling is om die gesprekken tegen eind 2015 af te ronden en de regels in 2016 aan te passen.

13 maart 2015, Het Nieuwsblad

Verplichte kostenraming van renovatie bij verkoop woning ?

Geplaatst 20 feb. 2015 04:14 door Bart Van Caelenberg   [ 28 feb. 2015 00:45 bijgewerkt ]


Wie een bestaande woning koopt, houdt vaak onvoldoende rekening met de extra kosten voor renovatie. Die kunnen nochtans hoog oplopen. Daarom stelt Johan Albrecht, professor van de faculteit economie en bedrijfskunde aan de UGent, voor om verplicht een audit te laten maken door een onafhankelijk expert.

Wie zijn oog heeft laten vallen op de (te renoveren) woning van zijn dromen, haast zich meestal naar de bank om een lening te regelen. Zeker als er nog andere kandidaat-kopers zijn, kan het doorgaans niet snel genoeg gaan.
‘Er wordt wel degelijk rekening gehouden met een extra budget voor renovatie, maar vaak ligt dat veel te laag. Wie bijvoorbeeld 150.000 euro betaalt voor een oud huis, mag er gerust 80.000 bijrekenen. Als je er mee komt. Mensen begroten vaak elementaire renovaties, zoals een nieuw dak, en comfortrenovaties, zoals een nieuwe badkamer en keuken. Maar ze houden vaak onvoldoende rekening met energie-efficiëntie en de maatregelen die ze daarvoor kunnen nemen. Die kosten stellen ze vaak uit. Terwijl je, als je er toch aan begint, beter alles ineens kan doen. Als je de mogelijkheid hebt’, zegt Albrecht.

De Gentse prof dringt daarom aan op een verplicht onderzoek door een onafhankelijk expert die een volledige audit aflevert. Een gedetailleerd plan met welke renovaties nodig en/of nuttig zijn en een kostenraming. ‘Omdat mensen niet altijd op de hoogte zijn welke werken noodzakelijk en hoogst noodzakelijk zijn.’
Albrecht schat de kosten voor zo een audit, uitgevoerd door een onafhankelijk expert, op 1.000 tot 1.500 euro en vindt het logisch dat de kosten door de verkoper worden betaald. ‘Wie een woning te koop zet die in goede staat is en wanneer de verkoper er zelf al in geïnvesteerd heeft, kan zo een audit een zeer sterk verkoopsargument zijn bij de prijsbepaling’, zegt Albrecht nog.

Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, ziet wel iets in zo een renovatieaudit. De vastgoedsector reageert verdeeld.

Geen EPC van 28/11 t.e.m. 04/12

Geplaatst 19 nov. 2014 05:10 door Bart Van Caelenberg   [ 20 dec. 2014 08:53 bijgewerkt ]

Zoals reeds aangekondigd wordt werk gemaakt van een nieuwe EPC-software die de EPACT-software zal vervangen. Via deze weg brengen we u verder op de hoogte van de concrete planning en het verdere verloop.
Planning? Van 28 november t.e.m. 4 december kunnen geen EPC's opgemaakt worden.
De EPACT-software wordt uit dienst genomen op 28 november 2014 (om 8 uur). Er kunnen vanaf dit moment dus geen nieuwe energieprestatiecertificaten opgemaakt worden of oude dossiers geraadpleegd. De nieuwe software zal op 4 december 2014 in productie genomen worden. Het is dus belangrijk om bij het plannen van uw werkzaamheden rekening te houden met deze onbeschikbaarheid.

EPC Nieuwe Software - Oktober 2014

Geplaatst 1 nov. 2014 11:37 door Bart Van Caelenberg   [ 19 nov. 2014 05:16 bijgewerkt ]

Het VEA werkt momenteel aan een nieuwe webapplicatie voor de opmaak van het EPC voor de verkoop en verhuur van bestaande woongebouwen.  Deze webapplicatie zal de huidige EPACT-software vervangen.

Volgens de huidige planning zal de nieuwe webapplicatie op 4 december online worden gezet. In de dagen ervoor zal de epact-software niet toegankelijk zijn en zullen dus geen EPC's kunnen opgemaakt worden. Een concrete planning zal nog meegedeeld worden. Het VEA houdt bij het uitvoeren van haar controles op aanwezigheid en advertentieplicht uiteraard rekening met deze inactiviteit.

In een eerste fase zullen aan de webapplicatie slechts een beperkt aantal nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd. Die nieuwe functionaliteiten hebben betrekking op de gebruiksvriendelijkheid van de toepassing. Er worden geen aanpassingen aangebracht aan de formulestructuur.  Ook het inspectieprotocol wijzigt niet. Er zullen enkel instructies worden gegeven voor de bijkomende verplichte invoervelden.

Attesten bij nieuwbouw - Oktober 2014

Geplaatst 1 nov. 2014 11:36 door Bart Van Caelenberg   [ 1 nov. 2014 11:37 bijgewerkt ]

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege wil snoeien in de wildgroei van attesten bij de bouw van een woning. Ze onderzoekt een alomvattend attest voor nieuwbouwwoningen. Dat schrijft De Tijd vrijdag 24/10/2014.
Wie vandaag een woning verkoopt, moet een hele resem aan attesten voorleggen. Schauvliege wil dat aantal attesten voor nieuwbouwwoningen inperken om de administratieve last en de kosten te beperken voor zowel de verkoper enerzijds als de overheid. Concreet onderzoekt ze of het voor nieuwbouw mogelijk is om tot een globaal attest te komen dat alle - of toch zo veel mogelijk - bestaande attesten vervangt.
Details over de timing van het onderzoek naar de haalbaarheid van zo’n attest zijn voorlopig niet bekend. Als blijkt dat zo’n globaal attest mogelijk is, wil Schauvliege daarover de nodige afspraken maken in de Vlaamse en met de federale regering. Daarna is een aanpassing van de wetgeving nodig.

EPC - Oktober 2014

Geplaatst 1 nov. 2014 11:35 door Bart Van Caelenberg   [ 1 nov. 2014 11:35 bijgewerkt ]

Het VEA werkt momenteel aan een nieuwe webapplicatie voor de opmaak van het EPC voor de verkoop en verhuur van bestaande woongebouwen.  Deze webapplicatie zal de huidige EPACT-software vervangen.
In een eerste fase zullen aan de webapplicatie slechts een beperkt aantal nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd. Die nieuwe functionaliteiten hebben betrekking op de gebruiksvriendelijkheid van de toepassing. Er worden geen aanpassingen aangebracht aan de formulestructuur.  Ook het inspectieprotocol wijzigt niet.  Er zullen enkel  instructies worden gegeven voor de bijkomende verplichte invoervelden.
Volgens de huidige planning zal de nieuwe webapplicatie in de loop van december 2014 in gebruik worden genomen.  

1-10 of 18