Art 29 & 30 KB TMB - wijziging

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd (2013)

Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 

In het koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee artikels gewijzigd die belangrijk zijn voor aanbestedende opdrachtgevers. Ze zijn van kracht gegaan op 1 juli 2013 en geven de opdrachtgever meer vrijheid op het gebied van het veiligheidsplan. 

De wijziging van deze twee artikels is verschenen in het KB van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten, maar was nog niet in werking getreden. Nu is dat wel gebeurd door het KB van 02/06/2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan (BS 5 juni 2013). 

Artikel 29 bepaalt dat de tussenkomende partijen voor bouwplaatsen waar geen verhoogd  risico is, waarvan de duur niet langer dan 500 mandagen  is en waarvan de oppervlakte kleiner is dan 500 m², een schriftelijke overeenkomst moeten afsluiten met bedingen in verband met de afspraken over de uit te voeren werkzaamheden en de te nemen preventiemaatregelen. 

Intussen is dit artikel aangevuld en bepaalt het dat de aanbestedende opdrachtgever de keuze heeft tussen het opstellen van een vereenvoudigd veiligheidsplan of een schriftelijke overeenkomst. 

Artikel 30 verplicht de (al dan niet aanbestedende) opdrachtgever om een veiligheidsplan toe te voegen aan het bestek, de prijsaanvraag of de contractuele documenten. De inschrijvers moeten een bijzonder veiligheids- en gezondheidsplan en een prijsberekening voor de preventiemaatregelen indienen. Intussen is dit artikel aangevuld en bepaalt het dat de coördinator-ontwerp van de aanbestedende opdrachtgever kan kiezen (en zijn keuze rechtvaardigen) om deze documenten al dan niet aan de inschrijvers te vragen. 

Ċ
Bart Van Caelenberg,
24 dec. 2014 07:35