Informatie voor de aannemer

Als aannemer heeft u een aantal administratieve taken en verplichtingen te vervullen

Vóór de gunning der werken: 
Iedere aannemer moet bij zijn offerte een veiligheid-, gezondheid- en milieucharter voegen, conform het artikel 29 en 30 van de Wet op het Welzijn. Dit charter wordt voorgelegd aan en goedgekeurd door de opdrachtgever en de VC ontwerp. Dit charter wordt eveneens voorgelegd aan en goedgekeurd door de projectleider en veiligheidscoördinator verwezenlijking, voor de start der werken. 

Na de gunning der werken:
Ieder gecontracteerde (onder)aannemer moet alvorens zij hun werkzaamheden starten een VGM charter indienen bij de VC verwezenlijking.

Voorafgaandelijke kennisgeving:
De aannemers in de bouwsector zijn gebonden aan een aantal wettelijke verplichtingen inzake melding van werken. Afhankelijk van de aard en de omvang van de uitgevoerde werken, moeten mogelijk diverse meldingen aan verschillende instellingen uitgevoerd worden die daarenboven gedeeltelijk dezelfde gegevens bevatten. 
De melding kan online gebeuren via de website van de RSZ bij “werkmeldingen” www.socialsecurity.be.
Een kopie van de voorafgaande kennisgeving wordt overhandigd aan de veiligheidscoördinator. 

Veilig werken op hoogte

Val niet uit de lucht
De ongevallencijfers van de bouwsector vertonen al jaren een dalende trend. Het aantal ernstige arbeidsongevallen (met de dood of blijvende invaliditeit tot gevolg) door een val van hoogte van personen of voorwerpen daalt veel minder snel: nog steeds is één op de drie ongevallen in de bouw daaraan te wijten. 

Doelgerichte acties om valrisico’s tot een minimum te herleiden 
Het navb, het preventie-instituut van de bouw, en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) zullen in de periode 2015-2017 doelgerichte acties opzetten om de sector maximaal te sensibiliseren en te ondersteunen om valrisico’s te beperken.Tijdens de werken:
Alle aannemers moeten de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen naleven die opgenomen zijn in de Welzijnswet en in het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (BS van 7 februari 2001). Het gaat daarbij zowel om traditionele werkgevers als om zelfstandigen en werkgevers die zelf samen met hun werknemers op de bouwplaats werken.

Specifieke Risico Analyse:
De aannemer is ertoe gehouden, bij toepassing van KB 25/01/01 art. 42 § 2 aan de opdrachtgever de nodige informatie te vestrekken over de risico's eigen aan de werken. 

Meldingsformulier Aannemer:
Iedere aannemer is er toe gehouden de Veiligheidscoördinator op de hoogte te brengen van zodra zijn werken starten.

Lijst met subpagina's