Afbakening van de bouwplaats


De wet

Inzake de bewaking en de afbakening van de werf dient gewezen te worden op artikel 22, 6° van de welzijnswet op grond waarvan de veiligheidscoördinator als opdracht heeft de nodige maatregelen te treffen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden. Dit houdt onder andere in ervoor te zorgen dat afsluitingen werden geplaatst. Deze wettelijke taak van de veiligheidscoördinator ontslaat de algemene aannemer evenwel geenszins van zijn plichten ter zake. Met de creatie van de functie van veiligheidscoördinator heeft de wetgever de andere partijen immers geenszins willen ontlasten van hun taken en aansprakelijkheden.
Markeren en afzetten

Artikel 50 van het KB 25 jan 2011 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen voorziet een aantal specifieke verplichtingen van de aannemers:

"De omgeving en de omtrek van de bouwplaats dienen te worden gemarkeerd en te zijn omgeven door afzettingen, zodat zij duidelijk zichtbaar en als zodanig herkenbaar zijn." 

aansprakelijkheid

Op de algemene aannemer rust de plicht om de werf te bewaken en de toegang aan derden te ontzeggen of te verhinderen. Bij een inbreuk op deze verplichtingen kan de aannemer en de bouwheer aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hieruit voortvloeit. 
Advies

Rekening houdend met hetgeen voorafgaat geven wij als veiligheidscoördinator aan de aannemer het advies, de bouwplaats op een degelijke manier af te sluiten (bv. door middel van adequate hekken) en een verbodsbord te plaatsen. Het aanbrengen van ski-netten volstaat dus niet. Dit advies is terug te vinden in het Veiligheids & Gezondheidsplan.

De bouwheer / opdrachtgever dient erop toe te zien dat de aannemer steeds de maatregelen opgesomd in het V&G plan toepast tijdens de uitvoering der werken.

Opgesteld in samenwerking met het NAVB-CNAC