Veiligheid op kleine werven

Belangrijke oorzaken van ongevallen

Onveilige Arbeidsomstandigheden

1. Het ontbreken van veiligheidscomponenten aan een machine
2. Gebrekkige veiligheidscomponenten aan een machine
3. Inadequate beschermingen of valse veiligheid
4. Te veel werknemers op eenzelfde arbeidspost
5. Ondoordachte planning van het werk 
6. Gebrek aan orde en netheid
7. Ondoeltreffende of afwezigheid van verlichting en / of verluchting
8. Werkvloeren en toegangen in slechte staat
9. Slechte of ontbrekende signalisatie
10. Installaties die niet of slecht afgeschermd zijn
11. Gevaarlijke werkmethodes en /of -procedures
12. Ontbreken van veiligheidsvoorschriften
13. Gebruik van niet passend gereedschap of in slechte staat
14. Ontbreken van collectieve beschermingsmiddelen
15. Ontbreken van persoonlijke beschermingsmiddelen
16. Gebruik van niet aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen
17. Ondoeltreffend gebruik of gebruik van ladders in slechte staat
18. Gebrekkige stapeling van materialen
19. Gebruik van stellingen in slechte staat. Verkeerd gebruik van de stelling
20. Aanwezigheid van gevaarlijke openingen in (werk)vloeren en grond
21. Aanwezigheid van gevaarlijke openingen in de muren en wanden
22. Geen bescherming tegen vallende voorwerpen
23. Sleuven en taluds zonder bescherming of signalisatie
24. Ontbreken van beschoeiing, niet aangepaste beschoeiing
25. Ontbreken van de aarding
26. Gebrek aan elektrische isolatie
27. Genaakbare elektrische bedradingen en / of aansluitingen
Onveilige menselijke Handelingen

1. Het verkeerd gebruik van beschermingsuitrusting
2. Het uitvoeren van niet toegewezen opdrachten
3. Het bedienen van machines zonder toestemming
4. Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften
5. Het niet naleven van de voorgeschreven werkmethode
6. Nalaten een risico te verhelpen of een gevaarlijke situatie te melden
7. Het onverhoeds loskoppelen of verplaatsen van lasten
8. Het onverhoeds op gang brengen of tot stilstand brengen van voertuigen of andere arbeidsmiddelen.
9. Het buiten dienst stellen van veiligheidsvoorzieningen
10. Het gebruik van onaangepaste materialen en uitrustingen
11. Overbelasting van toestellen
12. Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan toestellen in werking.
13. Uitvoeren van de taken tegen een niet gepast ritme en snelheid.
14. Het gooien van materialen in plaats van doorgeven of aanreiken.
15. Het besturen van voertuigen op de werf tegen onveilige snelheden.
16. Zich begeven onder hangende lasten.
17. Geen aandacht schenken aan veiligheidssignalisatie.
18. Onaangepast gedrag (iemand verstrooien, iemand doen schrikken,...)
19. Gebruik van alcoholische dranken of verdovende middelen.
20. Overschatten van eigen fysische mogelijkheden.
21. Te trage of overhaaste reacties.
22. Verstrooid werken.
23. Overmoed of het verzuimen van de veiligheidsvoorschriften