ASBEST

Naar een asbestveilig Vlaanderen

Waarom

Asbest in en rond de woning

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouw werd gebruikt. Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. In woningen en gebouwen die vóór 2001 werden gebouwd of verbouwd zijn er mogelijk asbesthoudende materialen aanwezig.

Er zijn gezondheidsrisico’s als u veel asbestvezels hebt ingeademd. De symptomen van een asbestziekte treden meestal pas laat op: vaak tientallen jaren na de blootstelling.

Asbest op het werk

Ook op het werk kan men asbesthoudende materialen aantreffen:  Dit kan het geval zijn in  kantoren, werkplaatsen, scholen, loodsen, de industrie, op schepen, treinen, ...

Asbest in de bodem

Asbest werd vroeger wel eens ingegraven. Wanneer asbesthoudende afvalstoffen in de bodem worden aangetroffen, is er sprake van een bodemverontreiniging. Vaak gaat het hier over aanvul- of ophooglagen met puin waarin ook asbesthoudend sloopafval voorkomt. Dergelijke partijen worden niet als bodem beschouwd. Verwijdering hiervan is geen bodemsanering maar een afvalverwijdering.

Asbestveilig Vlaanderen 2040

Actieplan

In 2018 keurde de Vlaamse regering het Actieplan asbestafbouw goed dat ervoor moet zorgen dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig is.

Het plan is opgebouwd rond 2 peilers: asbestinventarisatie en asbestverwijdering, en bevat verschillende maatregelen om risicovolle asbesttoepassingen versneld uit onze gebouwen te verwijderen. 

Enkel asbesttoepassingen in goede staat mogen nog aanwezig zijn in onze leefomgeving. Al het risicovolle asbest moet op een veilige manier weggenomen en opgeborgen worden. 

Asbestattest OVAM

Dit asbestattest kadert in het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Asbest verwijdering

Er is vandaag geen algemene verplichting om asbesthoudende toepassingen in uw gebouw of woning te verwijderen.

Maar als het asbest in slechte staat is of als het ingesloten zit en bij renovatiewerken bloot komt te liggen moet het verwijderd worden.