GDPR - RGPD

Privacyverklaring - Déclaration de confidentialité

Algemeen

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie:De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde "privacywet" (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998)De Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacyDe Algemene Verordening Gegevensbescherming No. 2016/679 van 27 april 2016 ('GDPR')

Persoonlijke gegevens

Wanneer u ons contacteert  dan registreren wij de gegevens die u ons communiceert:
Naam en voornaamE-mailadresTelefoonnummer, gsmDe dienst waar u belangstelling voor hebtLocatie of adres

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

Enkel BEVECE bv

Bewaren van de gegevens

BEVECE bv bewaart uw gegevens niet langer dan nodig in het kader van de verwerking ervan, rekening houdend met de opdracht en de wettelijke bewaartermijn

Uw rechten

U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, om foute en/of onvolledige gegevens te verbeteren. U kunt ons verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen - met een kopie van uw identiteitskaart - via een e-mail op info@bevece.be of door ons een brief te sturen op het volgende adres: Koksijdesteenweg 116- 8670 Koksijde, België.  U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de controlerende instantie. 

Généralités

Notre politique de protection de vos données personnelles est entièrement conforme à toutes les dispositions légales en vigueur en Belgique et dans l'Union Européenne :La loi belge du 8 décembre 1992, la "loi sur la vie privée" (modifiée ensuite par la loi du 11 décembre 1998).La directive européenne numéro 95/46/CE du 24 octobre 1995 concernant la protection de la vie privée.Le Règlement Général sur la Protection des Données n° 2016/679, du 27 avril 2016 (‘RGPD’)

Données personnelles

Lorsque vous nous contactez nous enregistrons les données que vous nous communiquez :
Nom et prénomAdresse e-mailNuméro de téléphone, gsmService qui vous intéresseLocalisation ou adresse

Qui a accès à ces données ?

Uniquement BEVECE bv

Conservation des données

BEVECE bv ne conservera pas vos données plus longtemps que nécessaire dans le cadre du traitement de celles-ci, en tenant compte de la mission et la période de conservation légale

Vos droits

Vous disposez à tout moment d’un droit de regard sur ces données et êtes en droit d’obtenir la correction de données incorrectes et/ou incomplètes. Vous pouvez demander à consulter, modifier ou supprimer vos données personnelles de notre base de données – sans frais et en joignant une copie de votre carte d'identité – par e-mail à l'adresse électronique info@bevece.be ou par courrier à l’adresse postale Koksijdesteenweg 116 - 8670 Koksijde, Belgique. Vous avez également le droit de porter plainte auprès de l’autorité de contrôle.