ASBEST INVENTARIS

Wanneer is een asbestinventaris verplicht ?

Werkgevers

sinds 01 januari 1995

De federale arbeidswetgeving verplicht elke werkgever om een asbestinventaris op te stellen voor alle gebouwen waar hij personeel tewerkstelt, ongeacht het bouwjaar. Die verplichting bestaat al sinds 1995.

Er wordt een inventaris opgemaakt van al het asbest en alle asbesthoudend materiaal in alle delen van de gebouwen of infrastuctuur , en in de arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de arbeidsplaats.

Deze verplichting geldt niet voor gedeelten van gebouwen, machines en installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest. Intact materiaal dat in normale omstandigheden niet wordt beroerd, mag door staalnames, bedoeld om de inventaris op te stellen, niet beschadigd worden.

Aannemers

sinds 01 janurai 1995

OPGELET

Werkgevers die hun werknemers renovatie- of sloopwerken laten uitvoeren bij particulieren of derden, zijn verplicht om vooraf een destructieve asbest inventaris te (laten) opmaken voor de werkzone. Zo kunnen de asbestmaterialen op voorhand veilig en correct weggenomen worden.


VME

sinds 01 januari 1995

Zodra diverse wooneenheden met meer dan één eigenaar onder een dak vallen, geldt de wet op mede-eigendom. In dat geval wordt er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht die als rechtspersoon een algemene vergadering en een syndicus heeft. 

Werkt die syndicus, of ander personeel, in loondienst voor de VME? Dan moet de VME als werkgever een asbestinventaris hebben voor het gebouw.

Bouwheer

sinds 01 januari 1995

Een bouwheer wordt gelijkgesteld aan een werkgever.

U dient de aannemer(s) die bij u aan de slag gaan te informeren over de aanwezigheid van asbest.

Het laten opstellen van een inventaris biedt u de nodige zekerheid om veilig te werken.

De werkgever die in zijn inrichting werken laat uitvoeren door werknemers van een onderneming van buitenaf die kunnen worden blootgesteld aan asbest, overhandigt een kopie van de inventaris aan de werkgever van die werknemers. Krijgt deze laatste de inventaris niet, dan vraagt hij er expliciet om.

Zonder inventaris mogen de werken niet worden gestart.

Indien er ook maar de geringste twijfel bestaat over de aanwezigheid van asbest in een materiaal, moet verondersteld worden dat het asbest bevat.

Inhoud van de inventaris voor werkgevers

De inventaris bestaat uit de volgende onderdelen:

Een algemeen overzicht van het asbest of de asbesthoudende materialen die aanwezig zijn in alle delen van de gebouwen, machines, installaties, beschermingsmiddelen en andere uitrustingen op de arbeidsplaatsen. 

Een algemeen overzicht van de gedeelten van gebouwen, de machines en installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest.

Per lokaal of bouwdeel of per arbeidsmiddel of beschermingsmiddel een omstandige opsomming van:

Jaarlijkse controle

Ten minste om het jaar moet door middel van een visuele inspectie de toestand van het asbest of het asbesthoudend materiaal beoordeeld worden. 

Actualisatie

Deze inventaris is een dynamisch gegeven: hij wordt regelmatig bijgewerkt en aangepast aan de veranderingen aan het asbesthoudend materiaal (bijvoorbeeld verwering, beschadiging, verwijdering). 

Wie mag dergelijk attest opmaken ?

De inventaris wordt opgesteld op initiatief van de werkgever. Hij wordt in die opdracht bijgestaan door de gewone partners inzake preventie en bescherming, d.w.z. de preventieadviseur-arbeidsarts.

Er bestaat geen beperking of erkenning om asbestinventarissen op te mogen maken. In principe mag de werkgever zelf een asbestinventaris opmaken voor de gebouwen waar hij werknemers tewerkstelt, eventueel ondersteund door zijn preventieadviseur. Maar in de praktijk zal hij meestal beroep doen op een deskundige.

De personen die een inventaris opstellen moeten wel een opleiding gevolgd hebben.; zonder vakkennis is het niet mogelijk een volledige inventaris op te stellen.

De oplijsting van asbestmaterialen gebeurt op basis van voorkennis, expertise, observaties, staalnames en labo-analyses. Alle informatie wordt uiteindelijk gebundeld in een verslag dat naargelang de wetgeving de vorm heeft van een asbestinventaris (werkgevers).